INFORMAČNÍ MEMORANDUM - zpracování osobních údajů na webových stránkách

1. ÚVOD

1.1 Skupina ARETE (dále jen „my“ nebo „skupina ARETE“) je investiční skupinou, která při své podnikatelské činnosti provozuje a využívá webové stránky www.arete.eu  („webové stránky“), v rámci kterých informuje o činnosti skupiny ARETE, nabízí investiční příležitosti, pracovní příležitosti, možnosti kontaktování a zpřístupňuje jiné další informace návštěvníkům zmíněných webových stránek. Při těchto činnostech dochází též ke zpracování osobních údajů nejrůznějších osob.

1.2 Cílem předkládaného dokumentu je v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), informovat o tom, jak jsou zpracovávány osobní údaje uživatelů webových stránek. Kromě toho tento dokument obsahuje rovněž informace o tom, jak jsou zpracovávány osobní údaje uživatelů fanouškovských stránek skupiny ARETE na sociálních sítích.

1.3 Informace obsažené v tomto dokumentu se použijí zejména na uživatele webových stránek, fyzické osoby, poskytující skupině ARETE osobní údaje a v přiměřeném rozsahu též na uživatele potenciální či uživatele bývalé. Informace zde obsažené se uplatní též přiměřeně na zástupce či kontaktní osoby uživatelů, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči skupině ARETE. Veškeré tyto osoby pro zjednodušení dále jen jako „uživatelé“.

 

2. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Při zpracování osobních údajů uživatelů respektujeme a ctíme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, přičemž dodržujeme zejména následující zásady:

(a) osobní údaje uživatelů zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem;

(b) shromažďování osobních údajů probíhá výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nezpracováváme je dále způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;

(c) rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů;

(d) jsou přijata veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali výhradně přesně a aktualizované osobní údaje a aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;

(e) osobní údaje uchováváme po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány;

(f) zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

3. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE A POVĚŘENCE

3.1 Správce osobních údajů Správcem osobních údajů je primárně společnost ARETE Property s.r.o., se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 04022521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 241317, která je provozovatelem webových stránek.

Jelikož jsou webové stránky provozovány ve prospěch celé skupiny ARETE, mohou být kromě společnosti ARETE Property s.r.o. správcem osobních údajů rovněž jiné společnosti skupiny ARETE, a to v závislosti na okolnostech a povaze požadovaných/poskytovaných osobních údajů (například v případě pracovního inzerátu je správcem společnost, která pracovní inzerát vypsala). Seznam příslušných společností skupiny ARETE je uveden v příloze tohoto dokumentu. Na požádání Vám rádi sdělíme totožnost správce v každém jednotlivém případě.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů se na nás můžete obrátit na adrese náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, telefonicky na +420 226 808 901, nebo e-mailem na: info@arete.eu. To platí bez ohledu na to, která konkrétní společnost ze skupiny ARETE je správcem Vašich osobních údajů.

 

4. ÚČELY ZPRACOVÁVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Skupina ARETE zpracovává osobní údaje uživatelů v níže uvedených případech:

4.1 Zpracování osobních údajů uživatelů je nezbytné pro účely plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, respektive pro poskytování služeb uživatelům. Jedná se především o následující případy zpracování osobních údajů:

(a) zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání pro účely konkrétního výběrového řízení (následně mohou být osobní údaje zpracovávány výhradně se souhlasem);

(b) informování o skupině ARETE na sociálních sítích, na základě Vašeho sledování fanouškovských stránek skupiny ARETE.

4.2 Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů skupiny ARETE. Skupina ARETE může zpracovávat osobní údaje uživatelů bez jejich souhlasu, pokud oprávněné zájmy skupiny ARETE (jednotlivých společností skupiny) převažují nad zájmy nebo právy a svobodami uživatelů na ochranu soukromí a osobních údajů. Jedná se o následující oprávnění zájmy skupiny ARETE:

(a) vyřizování vzájemné komunikace zadané prostřednictvím webových stránek či jiných komunikačních kanálů;

(b) mediální prezentace skupiny ARETE a komunikace s novináři;

(c) zajištění řádného provozu webových stránek, včetně využívání nutných cookies.

4.3 Ve specifických případech zpracovává skupina ARETE osobní údaje pro účely, kdy jí nesvědčí žádný z výše uvedených právních základů. V takových případech je zpracování založeno na souhlasu uživatele, kdy je uživatel zároveň poučen o účelech takového zpracování a o možnosti svůj (dobrovolně udělený) souhlas odvolat. Jedná se například o situace, kdy si chceme ponechat osobní údaje neúspěšného uchazeče o pracovní pozici za účelem nabídky jiných pracovních pozic, či o případ, kdy využíváme jiné než nutné cookies (analytické či marketingové) a kdy jste požádán a souhlas s jejich používáním.

 

5. KATEGORIE DOTČENÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Skupina ARETE zpracovává osobní údaje uživatelů v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracovávány jsou zejména:

a) identifikační a kontaktní údaje uživatelů (např. jméno, příjmení a titul, mobilní telefon, e-mailová adresa);

b) údaje poskytnuté v souvislosti s přihlášením se do výběrových řízení, včetně údajů obsažených v životopisu;

c) údaje související s poskytovanými službami, včetně například údajů o aktivitě na sociálních sítích skupiny ARETE;

d) další různé osobní údaje dobrovolně sdělené uživatelem skupině ARETE, například v rámci vzájemné komunikace.

 

6. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Vaše osobní údaje získáváme zejména:

(a) od uživatelů na základě žádosti uživatelů a v rámci vzájemné komunikace;

(b) od třetích osob oprávněných s osobními údaji uživatelů nakládat a předat nám je při splnění stanovených podmínek;

(c) z veřejně dostupných zdrojů, zejména z obchodního rejstříku, insolvenčního rejstříku, katastru nemovitostí, databáze neplatných dokladů Ministerstva vnitra České republiky, databáze záznamů z aktivní pátrací evidence Policie České republiky, centrální evidence exekucí a dalších veřejně dostupných rejstříků a databází.

(d) z vlastní činnosti při hodnocení údajů, které nám uživatelé poskytují.

 

7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány především zaměstnanci či osobami spolupracujícími se skupinou ARETE. Způsob, kterým skupina ARETE zpracovává osobní údaje uživatelů, zahrnuje manuální i automatizované zpracování v informačních systémech skupiny ARETE.

 

8. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Osobní údaje uživatelů jsou předávány třetím osobám, které spolupracují se skupinou ARETE a podílí se na zpracování osobních údajů uživatelů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu s platnými právními předpisy. Při tom je postupováno s náležitou péčí s cílem zajistit odpovídající úroveň ochrany pro zpracovávané osobních údaje, zejména je s třetími osobami uzavírána smlouva o zpracování osobních údajů, která obsahuje odpovídající záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržují členové skupiny ARETE.

8.2 Takto mohou být osobní údaje předávány zejména v souvislosti s plněním zákonných povinností (předání orgánům veřejné moci), či v souvislosti s poskytováním služeb skupinou ARETE (subdodavatelům skupiny ARETE, kteří potřebují mít k těmto osobním údajům přístup v souvislosti s plněním svých smluvních závazků vůči skupině ARETE);

8.3 Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány výhradně na území České republiky, případně na území Slovenské republiky.

 

9. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Skupina ARETE zpracovává osobní údaje uživatelů pouze po nezbytnou dobu odpovídající účelu zpracování, přičemž průběžně posuzuje, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistí, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, odstraní je.

9.2 Doba zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů je v rámci skupiny ARETE průběžně posuzována a obvykle nepřekročí dobu 3 let.

9.3 V případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu, zpracovává skupina ARETE osobní údaje po dobu trvání takového souhlas.

 

10. COOKIES

10.1 Na webových stránkách jsou používány cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které si navštívený web ukládá ve Vašem počítači. Cookies především umožňují webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě a mohou být nezbytné pro jeho správné fungování, umožňují sledovat používání webu, lze s jejich pomocí přizpůsobit web zvoleným preferencím nebo umožňují vybrat vhodnou reklamu. Na základě toho lze obecně rozlišit následující kategorie cookies:

(a) Nutné cookies

Nutné cookies slouží k tomu, aby webová stránka fungovala, jak má, a byly umožněny její základní funkce jako zobrazení stránky a přístup k vyhrazeným částem webové stránky. Obvykle jsou nastaveny jako odpověď na Vaše akce na stránce, jako například vyplnění formulářů nebo přihlášení se. Bez těchto cookies nemůže webová stránka správně fungovat. Nutné cookies jsou používány za účelem zajištění řádného fungování webových stránek, a to na právním základě oprávněného zájmu společnosti ARETE Property s.r.o.

(b) Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovatelům webových stránek porozumět, jak návštěvníci používají webové stránky. Tyto údaje jsou využívány obvykle ke zlepšení výkonu a funkčnosti webových stránek. Mohou měřit například pohyb po webové stránce, její vytíženost, přičemž data jsou před jejich použitím obvykle agregována (anonymizována). Analytické cookies jsou využívány pouze za předpokladu, že s tím uživatel udělí souhlas v rámci cookies lišty zobrazené při návštěvě webových stránek.

(c) Marketingové cookies

Marketingové cookies se využívají pro sledování návštěvníků na webových stránkách, kdy záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivé uživatele. Tím je docíleno efektivnějšího cílení reklamy, které je výhodné pro inzerenta i uživatele. Rovněž umožňují například zabránit reklamě před opakovaným zobrazováním. Marketingové cookies jsou využívány pouze za předpokladu, že s tím uživatel udělí souhlas v rámci cookies lišty zobrazené při návštěvě webových stránek.

 

11. SOCIÁLNÍ SÍTĚ

11.1 Skupina ARETE využívá při své webové prezentaci řadu sociálních sítí (Facebook, LinkedIn, Twitter či YouTube), prostřednictvím kterých informuje o své činnosti.

11.2 Uživatelé těchto sociálních sítí mají možnost skupinu ARETE sledovat a případně s ní prostřednictvím těchto sociálních sítí komunikovat. Na související zpracování osobních údajů uživatelů takových sociálních sítí ze strany skupiny ARETE se obdobně použijí informace uvedené v tomto dokumentu. Skupina ARETE poskytnuté osobní údaje nezpracovává jiným způsobem, než kterým je vyřizování vzájemné komunikace a informováním uživatelů o činnostech skupiny ARETE.

 

12. PRÁVA UŽIVATELŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany skupiny ARETE mají uživatelé zejména následující práva:

(a) Právo na přístup k osobním údajům. Uživatel má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Správce v takovém případě poskytne uživateli také kopii zpracovávaných osobních údajů.

(b) Právo na opravu. Uživatel má dále právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má uživatel právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

(c) Právo na výmaz („právo být zapomenut“). Uživatel má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného uživatele týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených nařízením a správce není z jiného důvodu oprávněn si osobní údaje ponechat.

(d) Právo na omezení zpracování. Uživatel má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, zejména pokud uživatel popírá přesnost osobních údajů, pokud uživatel vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech stanovených nařízením.

(e) Právo na přenositelnost údajů. Uživatel má právo získat od správce osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu nebo probíhá na základě smlouvy a provádí se automatizovaně.

 

13. PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS A PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Aniž jsou dotčena jakkoliv práva dle předchozího článku 10, upozorňuje skupina ARETE dále zvláště na následující práva:

(a) Právo odvolat souhlas. V případě zpracování osobních údajů uživatele založeném na souhlasu není uživatel povinen udělit svůj souhlas se zpracováním a udělí-li jej, je zároveň oprávněn tento svůj souhlas kdykoli odvolat. V případě, že si uživatel přeje odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, může se obrátit na správce prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů uživatele v případech, kdy není vyžadován uživatelův souhlas.

(b) Právo vznést námitku. V situacích, kdy dochází ke zpracování osobních údajů uživatele pro účely ochrany oprávněných zájmů správce, je uživatel oprávněn vznést proti takovému zpracování námitku. V takovém případě musí správce za podmínek stanovených nařízením prokázat závažné oprávněné důvody takového zpracování, jinak zpracování osobních údajů ukončí.

 

14. PRÁVO PODAT STÍŽNOST

Pokud se uživatel domnívá, že při zpracování jeho osobních údajů ze strany skupiny ARETE dochází k porušení právních předpisů, zejména nařízení, může se uživatel obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz/.

 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Toto informační memorandum je platné a účinné ke dni 1.6.2022. 

 

Příloha: Seznam společností skupiny ARETE

- ARETE Property s.r.o., se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 04022521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 241317;

- ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s., se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 08031444, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24315;

- ARETE Capital s.r.o., se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 08829420, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 326019;

- ARETE RE s.r.o., se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 11862327, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 355546;

- ARETE GLP s.r.o., se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 11862530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 355548;

- Arete Property SK s.r.o., se sídlem SKY PARK OFFICES 1, Bottova 2A, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovensko, IČO: 52 100 316, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, vložka číslo 134800/B.