ESG strategie

ESG strategie

Skupina ARETE považuje zodpovědné investování za jednu ze svých klíčových priorit.

Fond ARETE INDUSTRIAL se řadí mezi takzvané „světle zelené fondy“.

Věříme, že implementace politiky trvalé udržitelnosti a podpora faktorů ESG přinese v dlouhodobém horizontu vyšší výnos pro naše investory. Tento přístup je však přínosem nejen pro investory, ale i pro životní prostředí a celou společnost.

Jako účastník finančního trhu se řídíme evropskou směrnicí SFDR a dle článku 8 se ARETE INDUSTRIAL fond stal k 1. říjnu 2023 tzv. „světle zeleným fondem“, který se hlásí k podpoře politiky trvalé udržitelnosti. Jsme jedním z prvních realitních investičních fondů, který implementoval ESG strategii dle výše uvedené legislativy v České republice.

Pilíře naší ESG strategie:

E (Environment)

E (Environment)

Respekt k životnímu prostředí je pro nás zásadní. Naším cílem je prosazovat udržitelný a šetrný přístup k výstavbě a provozu budov. Nepřetržitě hledáme další možnosti minimalizace dopadu našeho podnikání na životní prostředí.

Enviromentální cíle:


Snižujeme energetickou náročnost budov a emisní stopu

 • Minimálně osmdesátiprocentní podíl budov v portfoliu fondu ARETE INDUSTRIAL musí mít certifikaci BREEAM s hodnocením „Very Good“.
 • Vybudujeme fotovoltaické panely na všech střechách nemovitostí v našem portfoliu, kde je to technicky možné.
 • Budeme mít nulovou spotřebu elektřiny vyrobené z fosilních paliv, a to nejpozději do konce roku 2050.
 • Zavazujeme se ke snižování tzv. přímých emisí skleníkových plynů. Skupina ARETE si klade za cíl dosažení nulových emisí nejpozději do konce roku 2050.


Podporujeme biodiverzitu

 • V rámci skupiny budeme pokračovat v dlouhodobé spolupráci a podpoře organizací zabývajících se ochranou biodiverzity. Podpora těchto organizací ze strany skupiny spočívá především v poskytování finančních příspěvků na jejich činnost, spolupráci a konzultacích při realizaci nové výstavby.
 • Zavázali jsme se jako skupina k vysazení jednoho stromu za každých 500 m2 nově vybudovaných nájemních ploch.
 • Zasadíme se o protekci chráněných oblastí a ohrožených druhů živočichů.


Ochrana vodních zdrojů a odpadové hospodářství

 • Pracujeme dlouhodobě v rámci fondu na snižování a recyklaci odpadů vznikajících při výstavě budov. Minimálně 60 % odpadu z nové výstavy budov realizované skupinou bude určeno k recyklaci.
S (Social)

S (Social)

Naší trvalou snahou je rozvíjet udržitelné a prosperující lokální komunity. Vždy klademe důraz především na zdraví a bezpečnost. Zároveň je pro nás prioritou spokojenost našich dodavatelů, nájemců, obchodních partnerů a vlastních zaměstnanců.

Sociální cíle:

 

Staráme se o zdraví, bezpečnost a wellbeing zaměstnanců a nájemců

 • Pravidelně komunikujeme s nájemci objektů a zaměstnanci skupiny ohledně jejich spokojenosti s vnitřním prostředím na pracovišti. Například ohledně vhodnosti osvětlení, cirkulace a filtrace vzduchu, dostatečných odpočinkových prostor a spolupráce v oblasti monitorování a snižování emisí CO2, ale i dalších faktorů v oblasti udržitelnosti.
 • Zavazujeme se k tomu, že jednou ročně proběhne pravidelný průzkum spokojenosti nájemců i zaměstnanců skupiny ARETE.
 • Vytváříme dostatečné množství odpočinkových prostor ve všech prostorách skupiny ARETE.
 • V rámci skupiny prosazujeme dlouhodobou spolupráci s nájemci. V případě ARETE INDUSTRIAL je cílem fondu uzavírat dlouhodobé nájemní smlouvy na dobu pěti a více let a mít obsazenost ploch v rámci portfolia fondu v minimální výši 90 %.


Podporujeme místní komunity

 • Dlouhodobě podporujeme místní komunity a neziskové organizace. V uplynulém roce jsme podpořili příspěvkem ve výši sto tisíc fotbalový klub Olympie ve Zdicích. Také jsme městu Zdice poskytli finanční dar ve výši půl milionu korun na rozvoj obce. Obdobně jsme podpořili město Rokycany a místní spolky, a to celkovou částkou ve výši sto šedesáti tisíc korun.
 • Naši zaměstnanci se budou pravidelně účastnit dobrovolnických aktivit na podporu životního prostředí jako je např. výsadba stromů či úklid odpadů.
 • Podporujeme charitativní společnosti: Mezi společnosti, které jsme v uplynulém fiskálním roce podpořili patří Czech Ski School Of Amputees (CSSA), která podporuje osoby s amputací dolních končetin. V rámci charitativního turnaje v plážovém volejbalu jsme dále přispěli společnostem ALSA, Nedoklubko a Nadační fond šance onkoláčkům.
G (Governance)

G (Governance)

Veškerá obchodní aktivita skupiny ARETE je postavena na etických standardech a morálních hodnotách. Zásadní pro nás je tyto hodnoty uplatňovat ve vztahu k dodavatelům, nájemcům, zaměstnancům a obchodním partnerům.

Správní cíle:

 

Prosazujeme etické hodnoty v oblasti řízení a správy

 • V oblasti řízení a správy se jako skupina zavazujeme k dodržování etického kodexu, a pravidel whistleblowingu. V rámci skupiny máme zavedenou politiku řádné správy a do budoucna budeme spolupracovat s dodavateli, kteří rovněž dodržují Etický kodex skupiny. Pravidelně seznamujeme a proškolujeme zaměstnance společnosti s výše uvedenými politikami a pravidly, včetně ESG strategie, její implementace a následným dodržováním jednotlivých kritérií.


Uplatňujeme genderovou rovnost a etické hodnoty

 • Jako skupina dlouhodobě prosazujeme a podporujeme politiku genderové rovnosti. Obsazujeme pracovní pozice především z hlediska posuzování potřebných zkušeností, dovedností a schopností kandidáta. Při výběru také hrají roli hodnoty a pracovní návyky kandidátů, které musí být v souladu s naší firemní kulturou a etickým kodexem. Rovněž v oblasti odměňování má skupina zavedenou korektní a nediskriminační politiku odměňování, tak aby byl tzv. gender pay gap roven nule.