Arete Industrial Otvorený

FOND S OVERENOU STRATÉGIOU A
AKTUÁLNYM
ZHODNOTENÍM AŽ
10,12 % P.A.

OTVORENÝ FOND ARETE INDUSTRIAL

Fond je plne licencovaný, regulovaný a dozorovaný Českou národnou bankou, regulovaný tiež v rámci EÚ AIFMD. Fond je riadne notifikovaný u Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA), Národnej banky Slovenska (NBS) pre ponúkanie na území Nemecka, Rakúska a Slovenska

Fond ARETE INDUSTRIAL bol založený ako druhý fond a tretí realitný investičný produkt skupiny ARETE. Zameriava sa výhradne na investície do kvalitných výrobných a logistických nehnuteľností so stabilným výnosom a dopĺňa ich o novú vlastnú výstavbu pre zvýšenie celkového výnosu. Vlastnené nehnuteľnosti stabilne spravuje a rozvíja s cieľom udržateľne zvyšovať ich výnos. Hlavným investičným regiónom fondu sú ČR a SR, novými cieľovými trhmi od roku 2024 sú krajiny západnej Európy. Fond je otvorený len kvalifikovaným investorom. Odporúčaný investičný horizont 6 rokov od úpisu.

500 MIL. €

Cielená hodnota

300.000 M2

Cielená veľkosť prenajímateľných plôch

AKO SA STAŤ INVESTOROM?

1

PREZENTÁCIA FONDU

Na základe Vašej požiadavky Vás budeme obratom kontaktovať. Predstavíme Vám základné parametre fondu a zašleme Vám podrobnú prezentáciu.

2

OSOBNÁ SCHÔDZKA ALEBO TELEFONÁT

Prerokujeme podrobne investičnú stratégiu fondu a detaily investície. Zodpovieme všetky Vaše otázky a dohodneme sa na ďalšom postupe.

3

DOKUMENTY PRE NOVÉHO INVESTORA

Zašleme Vám kompletné dokumenty pre nového investora v súlade s platnou legislatívou. Dokumentácia zahŕňa najmä zmluvy o záväzku k úpisu investičných akcií, dokument s kľúčovými informáciami a štatút fondu.

4

VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÝCH AKCIÍ

Akonáhle bude všetko podpísané, zašleme Vám výzvu k úpisu investičných akcií a na odoslanie peňažných prostriedkov na účet fondu. Upísanie investičných akcií prebieha na základe výziev v priebehu upisovacieho obdobia.

5

EMISIE ZAKNIHOVANÝCH AKCIÍ

Investičné akcie budú vydané podľa stanovenej čistej hodnoty majetku fondu v príslušnom období. Investičné akcie budú pripísané na Váš majetkový účet.

6

REPORTING

Každý mesiac Vám zašleme e-mailom údaj o čistej hodnote majetku fondu v príslušnom období. Štvrťročne Vám zašleme e-mailom individuálne report vývoja Vašej investície. Raz ročne Vám zašleme e-mailom report Vašej investície stanovený na základe auditovanej účtovnej závierky fondu.

INVESTIČNÁ STRATÉGIA

Investujeme výhradne do priemyselných nehnuteľností v strednej Európe v súlade so štyrmi základnými piliermi investičnej stratégie, ktorými sú: regionálná a segmentová diverzifikácia, investície do stabilných výnosových nehnuteľností doplnené o nehnuteľnosti s rozvojovým a developerským potenciálom, udržateľnosť a stabilita výnosov prostredníctvom portfólia prémiových nájomcov s kvalitným medzinárodným ratingom a v neposlednom rade dodržiavanie environmentálnych štandardov výstavby a prevádzkovania nehnuteľností.

INVESTUJEME DO

NEHNUTEĽNOSTÍ GENERUJÚCiCH NADPRIEMERNÉ VÝNOSY

NEHNUTEĽNOSTÍ GENERUJÚCiCH NADPRIEMERNÉ VÝNOSY

  • S kladným a stabilným cash-flow od prvého dňa
  • So zaisteným príjmom z prenájmu
  • So stredno a dlhodobými nájomcami
PRÉMIOVÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ

PRÉMIOVÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ

  • Umiestnených pri diaľniciach a hlavných dopravných ťahoch
  • S dobrou dostupnosťou pracovnej sily
  • Obsadené prémiovými nájomníkmi s kvalitným medzinárodným ratingom a udržateľným obchodným modelom
NEHNUTEĽNOSTÍ S POTENCIÁLOM PRE ĎALŠÍ RAST

NEHNUTEĽNOSTÍ S POTENCIÁLOM PRE ĎALŠÍ RAST

  • Majúcich voľné stavebné pozemky (vrátane povolení)
  • S možnosťou predlženia nájomných zmlúv (dĺžka nájmu a výška nájomného)

NÁŠ PRÍSTUP K RIADENIU RIZIKA

Náš realitný program je riadený tak, aby poskytoval atraktívny dlhodobý investičný profil s vyváženým pomerom rizika a výnosu, pričom výnosy sú poháňané kombináciou zhodnotenia kapitálu a konzistentných príjmov. Vychádzame pritom z porozumenia faktorov ovplyvňujúcich hodnotu, vrátane dynamiky lokálnych trhov a charakteristík špecifických pre konkrétnu nehnuteľnosť. Hmatateľná povaha aktív pritom poskytuje stabilitu a hodnotu v neistých makroekonomických prostrediach.

ROBERT IDES

ROBERT IDES

Spoluzakladateľ

FOND ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s. 
IČO: 080 31 444
SÍDLO náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika
PRÁVNA FORMA FONDU Akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním (SICAV)
SPISOVÁ ZNAČKA B 24315 vedená u Městského soudu v Praze
ORGÁN DOZORU Česká národní banka
SPRÁVCA / ADMINISTRÁTOR Winstor investiční společnost a.s.
DEPOZITÁR Komerční banka, a.s.
AUDITOR KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
MINIMÁLNA INVESTÍCIA 50.000 €
MENA FONDU € (Euro)
ISIN INVESTIČNÝCH AKCIÍ CZ0008043916;
CZ0008043924;
CZ0008043932;
CZ0008045796;
CZ0008048410
FREKVENCIA OCEŇOVANIA SPOLOČNOSTÍ V MAJETKU FONDU: Kvartálne
ZDANENIE Daň z príjmov 5% na úrovni fondu
INVESTIČNÉ AKCIE Zaknihované investičné akcie
FREKVENCIA STANOVENIA HODNOTY INVESTIČNÝCH AKCIÍ Mesačne