Arete Industrial Otevřený

FOND S PROVĚŘENOU STRATEGIÍ A AKTUÁLNÍM ZHODNOCENÍM
10,10 % P.A.

OTEVŘENÝ FOND ARETE INDUSTRIAL

Fond je plně licencován, regulován a dozorován Českou národní bankou, regulován také v rámci EU AIFMD. Fond je řádně notifikován u Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN), Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA), Národné banky Slovenska (NBS) pro nabízení na území Německa, Rakouska a Slovenska

Fond ARETE INDUSTRIAL byl založen jako druhý fond a třetí nemovitostní investiční produkt skupiny ARETE. Zaměřuje se výhradně na investice do kvalitních výrobních a logistických nemovitostí se stabilním výnosem a doplňuje je o novou vlastní výstavbu pro zvýšení celkového výnosu. Vlastněné nemovitosti stabilně spravuje a rozvíjí s cílem udržitelně zvyšovat jejich výnos. Hlavním investičním regionem je střední Evropa, klíčovými trhy ČR a SR, novými cílovými trhy od roku 2024 jsou země západní Evropy. Fond je otevřen pouze kvalifikovaným investorům. Doporučený investiční horizont 6 let od úpisu.

500 MIL. €

Cílená hodnota

300.000 M2

Cílená velikost pronajímatelných ploch

Jak se stát investorem?

1

PREZENTACE FONDU

Na základě Vašeho požadavku Vás budeme obratem kontaktovat. Představíme Vám základní parametry fondu a zašleme Vám podrobnou prezentaci.

2

OSOBNÍ SCHŮZKA NEBO TELEFONÁT

Projednáme podrobně investiční strategii fondu a detaily investice. Zodpovíme veškeré Vaše dotazy a domluvíme se na dalším postupu.

3

DOKUMENTY PRO NOVÉHO INVESTORA

Zašleme Vám kompletní dokumenty pro nového investora v souladu s platnou legislativou. Dokumentace zahrnuje zejména smlouvy o závazku k úpisu investičních akcií, sdělení klíčových informací a statut fondu.

4

VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ

Jakmile bude vše podepsáno, zašleme Vám výzvu k úpisu investičních akcií a k odeslání peněžních prostředků na účet fondu. Upisování investičních akcií probíhá na základě výzev v průběhu upisovacího období.

5

EMISE ZAKNIHOVANÝCH AKCIÍ

Investiční akcie budou vydány podle stanovené čisté hodnoty majetku fondu v příslušném období. Investiční akcie budou připsány na Váš majetkový účet.

6

REPORTING

Každý měsíc Vám zašleme e-mailem údaj o čisté hodnotě majetku fondu v příslušném období. Čtvrtletně Vám zašleme e-mailem individuální report vývoje Vaší investice. Jednou ročně Vám zašleme e-mailem report Vaší investice stanovený na základě auditované účetní závěrky fondu.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investujeme výhradně do průmyslových nemovitostí ve střední Evropě v souladu se čtyřmi základními pilíři investiční strategie, kterými jsou: regionální a oborová diverzifikace, investice do stabilních výnosových nemovitostí doplněná o nemovitosti s rozvojovým a developerským potenciálem, udržitelnost a stabilita výnosů prostřednictvím portfolia prémiových nájemců s kvalitním mezinárodním ratingem a v neposlední řadě plnění enviromentálních standardů výstavby a provozování nemovitostí.

INVESTUJEME DO

NEMOVITOSTÍ GENERUJÍCÍCH NADPRŮMĚRNÉ VÝNOSY

NEMOVITOSTÍ GENERUJÍCÍCH NADPRŮMĚRNÉ VÝNOSY

  • S kladným a stabilním cash-flow od prvního dne
  • Se zajištěným výnosem z nájemného
  • Se středně a dlouhodobými nájemci
PRÉMIOVÝCH NEMOVITOSTÍ

PRÉMIOVÝCH NEMOVITOSTÍ

  • Umístěných u dálnic a hlavních dopravních tahů
  • S dobrou dostupností pracovní síly
  • Obsazené prémiovými nájemci s kvalitním mezinárodním ratingem a udržitelným obchodním modelem
NEMOVITOSTÍ S POTENCIÁLEM DALŠÍHO RŮSTU

NEMOVITOSTÍ S POTENCIÁLEM DALŠÍHO RŮSTU

  • Majících volné stavební pozemky (včetně povolení)
  • S možností přejednat nájemní smlouvy (délka nájmu a výše nájemného)

NÁŠ PŘÍSTUP K ŘÍZENÍ RIZIKA

Náš realitní program je řízen tak, aby poskytoval atraktivní, dlouhodobý investiční profil s vyváženým poměrem rizika a výnosu, přičemž výnosy jsou poháněny kombinací zhodnocení kapitálu a konzistentních příjmů. Vycházíme přitom z porozumění faktorů ovlivňujících hodnotu, včetně dynamiky lokálních trhů a charakteristik specifických pro konkrétní nemovitost. Hmatatelná povaha aktiv přitom poskytuje stabilitu a hodnotu v nejistých makroekonomických prostředích.

ROBERT IDES

ROBERT IDES

Spoluzakladatel

FOND ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s. 
IČO: 080 31 444
SÍDLO náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika
PRÁVNÍ FORMA FONDU Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
SPISOVÁ ZNAČKA B 24315 vedená u Městského soudu v Praze
ORGÁN DOZORU Česká národní banka
OBHOSPODAŘOVATEL / ADMINISTRÁTOR Winstor investiční společnost a.s.
DEPOZITÁŘ Komerční banka, a.s.
AUDITOR KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
MINIMÁLNÍ INVESTICE 50.000 €
MĚNA FONDU € (Euro)
ISIN INVESTIČNÍCH AKCIÍ CZ0008043916;
CZ0008043924;
CZ0008043932;
CZ0008045796;
CZ0008048410
FREKVENCE OCEŇOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ V MAJETKU FONDU Kvartálně
ZDANĚNÍ Daň z příjmů 5 % na úrovni fondu
INVESTIČNÍ AKCIE Zaknihované investiční akcie
FREKVENCE STANOVENÍ HODNOTY INVESTIČNÍCH AKCIÍ Měsíčně