5. 10. 2023

Skupina ARETE implementovala strategii ESG

Praha, 5. října 2023

Skupina ARETE implementovala strategii ESG

Investiční skupina ARETE považuje zodpovědné investování za jednu ze svých priorit.  Z tohoto důvodu jsme úspěšně implementovali ESG strategii pro fond ARETE INDUSTRIAL. Stali jsme se díky tomu jedním z prvních takzvaných „světle zelených“ nemovitostních fondů v České republice.

Odpovědný a udržitelný způsob investování přináší hodnotu nejen pro jednotlivé investory, ale i pro společnost. Jsme hrdí na to, že jsme na českém kapitálovém trhu průkopníky. Jako jedni z prvních zavádíme mezinárodní standardy, které jsou důležité nejen pro naše mezinárodní investory.

„V současné době je již zřejmé, že zhodnocení kapitálu je možné dosahovat společensky odpovědným způsobem. Proto náš investiční fond ARETE INDUSTRIAL posuzuje při investičním rozhodování nejen finanční, ale i sociální, enviromentální a etické faktory,“ vysvětluje ESG manažer ARETE Josef Novotný.

Implementace ESG strategie je ovšem jen začátkem. Naši politiku udržitelnosti chceme v budoucnu nadále zpřesňovat a případně rozšiřovat kritéria, která zohledňujeme při investičním rozhodování fondu.

Jakožto účastník finančního trhu jsme povinni reportovat dle evropské směrnice SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), zda a jak podporujeme či si klademe za cíl politiku trvalé udržitelnosti. Fond ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s. si zvolil za svůj cíl podporovat politiku trvalé udržitelnosti, jak je definováno v článku 8. výše zmíněné směrnice SFDR.

Z komplexního pohledu na problematiku ESG se při investiční činnosti fondu zabýváme všemi třemi písmeny ze zkratky ESG. Pod písmenem „E“ se ukrývající Environment představuje kritérium zjišťující dopad činnosti firem (v našem případě především nemovitostí) na životní prostředí. V pojetí skupiny ARETE to zahrnuje zejména využívání obnovitelných zdrojů v rámci nemovitostního portfolia fondu ARETE INDUSTRIAL a aktivní péči o okolí naších průmyslových a logistických parků.

Ve spolupráci s lokálními organizacemi v blízkosti našich průmyslových a logistických parků a nájemci se zaměřujeme také na plnění sociálních kritérií skrývajících se pod písmenem „S“ (Social). Z nejpodstatnějších aspektů vyjmenujme komunální a regionální rozvoj v místě nemovitostí z portfolia fondu. Druhým pilířem fondu v této oblasti je podíl spokojených nájemců s dlouhodobými nájemními smlouvami a posuzování a výběr nájemců z pohledu dlouhodobé udržitelnosti obchodní činnosti nájemce v regionu. Písmeno „G“ (Governance) reprezentuje kritéria odpovědného řízení společnosti. Priority v této oblasti spatřujeme zejména v plném respektování legislativních a regulatorních nařízení, férovém jednání a dodržování dalších etických standardů, které reflektuje Etický kodex skupiny ARETE.

Skupina ARETE podporuje udržitelnost primárně v těchto oblastech:
Environment

 • Snižujeme energetickou náročnost budov a emisní stopu:
  • Minimálně 80 % podíl budov v portfoliu fondu ARETE INDUSTRIAL musí mít certifikaci BREEAM s hodnocením „Very Good“.
  • Vybudujeme fotovoltaické panely na všech střechách nemovitostí v našem portfoliu, kde je to technicky možné.
  • Budeme mít nulovou spotřebu elektřiny vyrobené z fosilních paliv, a to nejpozději do konce roku 2050.
  • Zavazujeme se ke snižování tzv. přímých emisí skleníkových plynů.
  • Skupina ARETE si klade za cíl dosažení nulových emisí nejpozději do konce roku 2050.
 • Podporujeme biodiverzitu:
  • V rámci skupiny budeme pokračovat v dlouhodobé spolupráci a podpoře organizací zabývajících se ochranou biodiverzity. Podpora
   těchto organizací ze strany skupiny spočívá především v poskytování finančních příspěvků na jejich činnost, spolupráci a konzultacích při realizaci nové výstavby.
  • Zavázali jsme se jako skupina k vysazení jednoho stromu za každých 500 m2 nově vybudovaných nájemních ploch
  • Zasadíme se o protekci chráněných oblastí a ohrožených druhů živočichů
 • Ochrana vodních zdrojů a odpadové hospodářství
  • Pracujeme dlouhodobě v rámci fondu na snižování a recyklaci odpadů vznikajících při výstavě budov. Minimálně 60 % odpadu z nové výstavy budov realizované skupinou bude určeno k recyklaci.
    

Social

 • Staráme se o zdraví, bezpečnost a wellbeing zaměstnanců a nájemců
  • Pravidelně komunikujeme s nájemci objektů a zaměstnanci skupiny ohledně spokojenosti s vnitřním prostředím na pracovišti. Například ohledně vhodnosti osvětlení, cirkulace a filtrace vzduchu, dostatečných odpočinkových prostor a spolupráce v oblasti monitorování a snižování emisí CO2, ale i dalších faktorů v oblasti udržitelnosti.
  • Zavazujeme se k tomu, že jednou ročně proběhne pravidelný průzkum spokojenosti nájemců i zaměstnanců skupiny ARETE.
  • Vytváříme dostatečné množství odpočinkových prostor ve všech prostorách skupiny ARETE.
  • V rámci skupiny prosazujeme dlouhodobou spolupráci s nájemci. V případě ARETE INDUSTRIAL je cílem fondu uzavírat dlouhodobé nájemní smlouvy na dobu pěti a více let a mít obsazenost ploch v rámci portfolia fondu v minimální výši 90%.
 • Podporujeme místní komunity
  • Dlouhodobě podporujeme místní komunity a neziskové organizace. V uplynulém roce jsme podpořili příspěvkem ve výši sto tisíc fotbalový klub Olympie ve Zdicích. Také jsme městu Zdice poskytli finanční dar ve výši půl milionu korun na rozvoj obce. Obdobně jsme podpořili město Rokycany a místní spolky, a to celkovou částkou ve výši sto šedesáti tisíc korun.
  • Naši zaměstnanci se pravidelně účastní dobrovolnických aktivit na podporu životního prostředí jako je např. výsadba stromů či úklid odpadů.
  • Podporujeme charitativní společnosti: Mezi společnosti, které jsme v uplynulém fiskálním roce podpořili patří Czech Ski School Of Amputees (CSSA), která podporuje osoby s amputací dolních končetin. V rámci charitativního turnaje v plážovém volejbalu jsme dále přispěli společnostem ALSA, Nedoklubko a Nadační fond šance onkoláčkům.
    

Governance

 • Prosazujeme etické hodnoty v oblasti řízení a správy.
  • V oblasti řízení správy se jako skupina zavazujeme k dodržování etického kodexu, a pravidel whistleblowingu. V rámci skupiny máme zavedenou politiku řádné správy a do budoucna budeme spolupracovat s dodavateli, kteří rovněž dodržují Etický kodex skupiny. Pravidelně seznamujeme a proškolujeme zaměstnance společnosti s výše uvedenými politikami a pravidly, včetně ESG strategie, její implementace a následným dodržováním jednotlivých kritérií.
 • Uplatňujeme genderovou rovnost a etické hodnoty
  • Jako skupina dlouhodobě prosazujeme a podporujeme politiku genderové rovnosti. Obsazujeme pracovní pozice především z hlediska posuzování potřebných zkušeností, dovedností a schopností kandidáta. Při výběru také hrají roli hodnoty a pracovní návyky kandidátů, které musí být v souladu s naší firemní kulturou a etickým kodexem. Rovněž v oblasti odměňování má skupina zavedenou korektní a nediskriminační politiku odměňování, tak aby byl tzv. gender pay gap roven nule.

Zaujal vás článek?